%s1 / %s2

Playlist: marcin stopa's Portfolio

Caption: PRX default Portfolio image

Sprawno?? odzysku ciep?a najlepszych urz?dze? przekracza 90%.

Zasada dzialania rekuperatora
Rekuperator to dwa wentylatory – wywiewny i nawiewny – oraz wymiennik ciep?a, w którym powietrze dop?ywaj?ce do wn?trza domu ogrzewa si? od cieplejszego powietrza wywiewanego.
Ogólne wytyczne w tym wzgl?dzie mówi?, ?e w ci?gu godziny w pomieszczeniu mieszkalnym trzeba wymieni?:tyle powietrza, ile wynosi jego kubatura albo 30 m3 powietrza na ka?d? osob? mieszkaj?c? w tym pomieszczeniu (z tych dwóch warto?ci nale?y wybra? wi?ksz?).
Je?eli zastosujemy instalacj? z rekuperatorem, czyli umo?liwiaj?c? odzysk ciep?a i wst?pne ogrzewanie nim nawiewanego powietrza, obni?ymy w ten sposób ca?kowite koszty ogrzewania.
Nie wiem, czy pan sobie zdaje spraw?, ale powietrze w pomieszczeniach, w których przebywaj? ludzie, mo?e zawiera? substancje maj?ce niekorzystny wp?yw na nasz organizm.
G?ównym elementem takiego systemu jest rekuperator, czyli urz?dzenie pozwalaj?ce na ogrzanie ch?odnego powietrza nap?ywaj?cego z zewn?trz przez ciep?e, zu?yte powietrze usuwane z pomieszcze?.
Przep?yw jest tak?e lepszy, gdy kana?y maj? przekrój okr?g?y, a nie kwadratowy.
Gdy w pomieszczeniach sanitarnych brakuje kana?u wywiewnego – powinni?my go dorobi?.
Wentylacja mechaniczna b?dzie wykorzystywana w sposób sta?y jedynie podczas pobytu w nim domowników, cho? – ze wzgl?du na niezbyt du?? kubatur? domu – nie w pe?ni swojej mocy.
Je?eli roczny koszt ogrzewania wynosi 3000 z?otych, to po uwzgl?dnieniu strat na wentylacji mo?e on nawet wzrosn?? do 4500 z?.
Problemem jest wysoki koszt takiego systemu – centrala wentylacyjna (rekuperator) to wydatek od 4 tys.
Zbyt intensywny nawiew powietrza wi??e si? z odczuciem ch?odu i dyskomfortem cieplnym w pomieszczeniu.
D?awiki te zatrzymuj? nap?yw powietrza, w przypadku du?ej ró?nicy ci?nie? pomi?dzy otoczeniem budynku a jego wn?trzem.
?wie?e powietrze dostarczane jest z zewn?trz i przy równoczesnym wyci?ganiu powietrza zanieczyszczonego i zu?ytego, z wysok? zawarto?ci? dwutlenku w?gla.
Rekuperator jest centralnym organem ka?dego uk?adu instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciep?a.
Rekuperacja dos?ownie oznacza odzyskiwanie energii.
Wynika to z konieczno?ci doprowadzenia do prawie wszystkich pomieszcze? przewodów, którymi jest transportowane powietrze nawiewane i wywiewane.

Powy?szy opis rekuperacji w domu jest opisem podstawowej konfiguracji, a systemy wyposa?one w centrale z odzyskiem ciep?a mog? by? rozbudowane o inne dodatkowe elementy takie jak: gruntowe wymienniki ciep?a; elementy grzewcze; elementy ch?odz?ce czy pompy ciep?a.
W domu z rekuperacj? ka?de pomieszczenie jest przewietrzane: od wiatro?apu, poprzez korytarz, pokoje, pralni?, ?azienki, a? do kuchni.

Co do zasady dzia?ania wymiennik ciep?a w zastosowaniach domowych dzieli si? na dwa rodzaje: rekuperator p?ytowy oraz obrotowy.
Podsumowuj?c celem stosowanie rekuperatorów jest oszcz?dzanie energii oraz dostarczanie czystego i ?wie?ego powietrza.

Niektóre pomieszczenia s? pomieszczeniami tzw.
Je?eli jeste? zainteresowany/-a monta?em rekuperacji jeste?my do Twojej dyspozycji.
Brak prawid?owej wentylacji w budynku oddzia?uje negatywnie nie tylko na cz?owieka, ale równie? stanowi zagro?enie dla naszych domów.
Najlepiej pomy?le? o niej na etapie projektowania domu, bo poza samym rekuperatorem trzeba zamontowa? równie? system kana?ów.
Najwy?sz? osi?gaj? centrale wentylacyjne z przeciwpr?dowym wymiennikiem ciep?a.
Systemy wentylacji wyposa?one w centrale z odzyskiem ciep?a pozwalaj? na wyeliminowanie tych strat.
Wa?ne, by nie s?siadowa?o ono z ‘cichymi’ pomieszczeniami typu sypialnia czy pokoje dzieci: wentylatory rekuperatora emituj? bowiem d?wi?k.
W efekcie rekuperator przeciwpr?dowy ma o wiele wi?ksz? skuteczno?? odzysku ciep?a ni? krzy?owy.

Ciep?e powietrze pobierane z zewn?trz za pomoc? wentylatora nawiewnego przechodzi przez filtry, gdzie s? usuwane zabrudzenia, kurz, py?ki i nast?pnie jest wt?aczane do wymiennika ciep?a.
G?ównym elementem systemu rekuperacji jest rekuperator (centrala wentylacyjna z odzyskiem ciep?a), w której wymienniku nast?puje odzysk energii z powietrza wyci?ganego z pomieszcze?.
Przy wyborze rekuperatora nale?y wzi?? pod uwag? bardzo wiele parametrów technicznych urz?dzenia, które uwzgl?dniaj? indywidualne potrzeby naszego domu.
Jak mówi?em, wentylacja mechaniczna spe?nia swoje zadania w ka?dych warunkach pogodowych.
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciep?a zapewnia skuteczn? wymian? powietrza oraz utrzymanie sta?ej, komfortowej temperatury. Hide full description

Sprawno?? odzysku ciep?a najlepszych urz?dze? przekracza 90%.

Zasada dzialania rekuperatora Rekuperator to dwa wentylatory – wywiewny i nawiewny – oraz wymiennik ciep?a, w którym powietrze dop?ywaj?ce do wn?trza domu ogrzewa si? od cieplejszego powietrza wywiewanego. Ogólne wytyczne w tym wzgl?dzie mówi?, ?e w ci?gu godziny w pomieszczeniu mieszkalnym trzeba wymieni?:tyle powietrza, ile wynosi jego kubatura albo 30 m3 powietrza na ka?d? osob? mieszkaj?c? w tym pomieszczeniu (z tych dwóch warto?ci nale?y wybra? wi?ksz?). Je?eli zastosujemy instalacj? z rekuperatorem, czyli umo?liwiaj?c? odzysk ciep?a i wst?pne ogrzewanie nim nawiewanego powietrza, obni?ymy w ten sposób ca?kowite koszty... Show full description

Featured

There are no items in this playlist.